تیم آسمانی هفتواد

زنده یاد حامد پوینده

راهنمای طبیعت‌گردی
از اولین راهنمایان طبیعت گردی استان کرمان

پرواز آسمانی: آبان ۹۸

زنده یاد هادی فهیمی

دکترای تنوع زیستی
استاد درس آشنایی با پستانداران ایران

پرواز آسمانی: بهمن 96