کارشناسان ارزیابی طرح تطبیق

عادل اشرف گنجویی

ارزیاب امور خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی (کد A)

چاکر تمندانی

سرارزیاب و ارزیاب امور ایمنی و بهداشت (کد A)

سهیل فتاحی

سرارزیاب و ارزیاب امور فنی، ساختمانی و تاسیسات (کد A)

امیرعباس نجفی پور

مدیرفنی طرح تطبیق

مهسا سلطانی مقدم

ارزیاب امور خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی (کد C)

نوشین نظریه

ارزیاب امور فنی، ساختمانی و تاسیسات (کد A)

فرزانه حقیقت

ارزیاب امور خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی (کد A)

الهام فردوست

ارزیاب امور ایمنی و بهداشت (کد A)