هفتواد کویر

رسالت ما

ما در آکادمی گردشگری هفتواد کویر در تلاش هستیم تا با ارائه آموزش های کیفی، رفتاری مسئولانه و آگاهانه در صنعت گردشگری و هتلداری داشته باشیم و پاسداشت از محیط زیست را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی سرلوحه فعالیت خود می دانیم.

آکادمی گردشگری هفتواد کویر با نگاهی دانش محور، کارآفرینانه و پایدار به دنبال آفرینش فرهنگ نوآوری و خلاقیت در آموزش صنعت گردشگری است. ما گردشگری را ابزاری جهت حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی، توسعه پایدار، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و رونق جوامع محلی می دانیم که این امر از طریق ارائه آموزش های لازم میسر می گردد و بر این باوریم که آموزش باعث ایجاد رفاه اقتصادی، غنای اجتماعی و مشارکت افراد در حفاظت از منابع محدود سرزمینی شان می گردد.

ما در آکادمی گردشگری هفتواد کویر تلاش می کنیم تا با ارج نهادن به فرهنگ گردشگری و ارائه روش های نوین آموزش و یادگیری در توسعه اقتصاد ملی و ارتقای رفاه جامعه نقش سازنده ای ایفا نماییم. بر این امر نیز آگاهی داریم که کار تیمی و مدیریت مشارکتی همراه با تفکر صحیح و نگرش سیستمی ما را در دستیابی به نتایج مورد انتظار و موفقیت های مستمر رهنمون می سازد و در این مسیر با بهره گیری از توان تیم تخصصی خود به دنبال ارزش آفرینی و خلق فرصت های نوین در صنعت گردشگری هستیم.