فراگیران دومین دوره راهنمایان زمین گردشگری

 • مهدیه حسینجانی زاده
 • سیما کلانتریان
 • مهران مرادی
 • احمد جباری
 • سمیه پارویی
 • سمیه ذهاب ناظوری
 • محمد شه مرادی
 • محمدجواد نیکفر
 • علیرضا شریف
 • رضوان جهانشاهی
 • سهیلا دهقان
 • حکیمه مهدوی
 • مسعود نصیر مقدس
 • حجت کمالی
 • علی فاریابی

فراگیران اولین دوره راهنمایان زمین گردشگری

 1. بابک رمضان
 2. محسن رضا حسینی
 3. شیوا برومند
 1. ابوذر اکبریان
 2. مسعود عبدی
 3. لادن لک زاده
 1. عبدالرضا ابراهیمی
 2. محمدرضا اکبریان
 3. زینب یوسفی پور